Opgericht 3 november 1932

Jaarlijkse Algemene ledenvergadering vrijdag 7 april

0401

Op vrijdag 7 april zal de jaarlijkse ledenvergadering van de HSV plaatsvinden uur. Hieronder is de agenda opgenomen van deze avond. Het is van het grootste belang dat er heel veel leden op deze avond aanwezig zijn. Aftredend voorzitter Jos Straver zal na 16 jaar zijn functie in het bestuur beeëndigen. Dat op zich is al een reden om hiervoor naar de vergadering te komen. Iemand die zo lang zijn ziel en zaligheid in onze vereniging heeft gestoken verdiend een grote opkomst. Jos zal op deze avond de voorzittershamer overdragen aan zijn opvolger Cor Vogelesang. Samen met secretaris Peter den Brejen en Algemeen bestuurslid Willem van der Linden zijn zij nu de mensen die de vereniging zullen gaan besturen. U leest het goed, er is nog steeds geen aanvulling voor ons bestuur op het moment van schrijven. We zoeken dringend twee nieuwe bestuursleden zodat we de taken goed kunnen verdelen.

De vergadering zal worden gehouden op

datum             :           vrijdag 7 april 2017

aanvang         :           20.00 uur

locatie             :           clubgebouw Hsv RAS, Albardastraat 15, 2555 XP Den Haag.

AGENDA

01.       Opening.

02.       Mededelingen en ingekomen correspondentie. 

03.       Verslag van de 83e Algemene Ledenvergadering gehouden op 8 april 2016.

04.       Jaarverslag van de secretaris en van de diverse commissies en werkgroepen.

05.       Jaarverslag van de penningmeester. Genoemd verslag is vanaf 25 maart verkrijgbaar

            bij het bestuur.

06.       Verslag van de financiële commissie.

07.      Begroting en resultaten 2017 en de begroting 2018. Eveneens vanaf 25 maart a.s. te verkrijgen bij het bestuur.

08.       Vaststelling contributie 2018.

            Het bestuur stelt voor de contributie voor 2018 niet te verhogen en te handhaven op de

            tijdens de 83e ALV vastgestelde bedragen:

            ○          € 65,00 voor actieve leden

            ○          € 45,00 voor niet actieve leden

            ○          € 35,00 voor leden t/m 17 jaar

            ○          € 35,00 voor leden en donateurs van 65 jaar en ouder

            ○          € 45,00 als minimale bijdrage voor donateurs

            ○          € 35,00 voor gezinsdonateurs.

09.       Bijzondere aangelegenheden met betrekking tot leden.

10.       Samenwerking met RAS:

            °          Algemeen

            °          Trainingsfaciliteiten.

11.       Bestuursverkiezing.

    Statutair aftredend en volgens eerder gemaakte bestuursafspraken is onze voorzitter, de heer Jos Straver, aftredend.   Hij stelt zich niet herkiesbaar.

   Ter vervulling van de ontstane vacature stelt het bestuur het volgende voor:

°   Voorzitter : de heer Cor Vogelesang.

°   Penningmeester: vacant

°   Algemeen bestuurslid: Willem van der Linden

De voorzitter wordt in functie gekozen.

Kandidaten voor de functie van penningmeester dienen uiterlijk

5 april a.s. aangemeld te worden bij de secretaris, Peter den Breejen.

12.       Financiële commissie.

De commissie bestaat uit de heren Reint Jan Zijlstra en Wouter van Bree.

Door de bestuursfunctie van Cor Vogelesang was er geen reserve-lid meer.

De heer Zijlstra is statutair aftredend.

Vanuit de leden dienen er nog een nieuw lid en een reserve-lid benoemd te worden om deze

commissie weer op sterkte te krijgen. 

13.       Benoeming commissie- en werkgroepleden

....

Het bestuur rekent op uw komst.

Sir Winston
Cor
Lammertink Groep
Zwennes Keukens

HSV Journaal

HSV-Journaal

Volg ons

Facebook

Agenda

20 december Kerstkaarten
 
27 december Gesloten
 
 3 januari 2019  Nieuwjaarsreceptie
 
10 januari 2019 Gastspreker 
 
17 januari 2019 Clubavond;
 
24 januai 2019  Gastheer Thema avond KNVB
 
31 januari 2019 Spelregels